Maslahah Hukum Islam Dalam Menjawab Problematika Kontemporer

268

Dr. Dwi Aprilianto, Lc.M.Hi.

suqsayaroh@yahoo.com
Dosen Universitas Islam Lamongan (UNISLA)
Diterima : 10 November 2020
Direvisi : 20 Desember 2020
Disetujui : 23 Desember 2020

Abstraksi

Berbagai isu kekinian dalam Perubahan Hukum Islam dan para ulama dituntut untuk menjawab dan menjawab pertanyaan tersebut dengan pertimbangan pendekatan maslahah dan illat. Penggunaan pendekatan maslahah dan illat didasarkan pada pertimbangan apakah pandangan tentang keberadaan sesuatu yang akan diputuskan mengandung manfaat yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat menghindarkan mereka dari Kerusakan atau tidak? Dengan kata lain, penetapan hukum berdasarkan pertimbangan maslahah dan pendekatan illat harus mengarah pada maqashid al-Syar’iyah, yaitu penciptaan keutamaan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia serta menghindarkannya dari kesusahan yang berujung pada kerusakan.

Referensi

Abubakar, Alyasa, “Beberapa Teori penalaran Fiqih Dan Penerapannya”, dalam Tjun Surjaman (edit), Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan praktek), Bandung : PT. Rosdakarya, Cet. I, 1991.

Al-Amûdî, al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2005 Abdul Muhsi , Abdullah bin, Ushul al-Madzahib al-Imam Ahmad

Audah, Abd al-Qadir, al-Tasrî` al-Jinâ`î al-Islâmî, Kairo: Maktabah Dar al-`Urubah, 1968.

Al-Bajiqani, Abdul Gani. Al-Madkhal ilā ushūl al-Fiqh al-Māliki. Beirut ; Dar Libnan Lit- Tibā‟ah wa al-Nasyar, Cet. I,1968.

Barraj, Jumu‟ah Muhammad, Ahka>m al Mawa>rith fi> Shari‟ah al Islamiyah, Beirut: Da>ral Fikr, 1981

Bisyri, Mohammad Hasan, “Pengaruh Faktor Sosio–Kultural Terhadap Metode Istinbat Al- Shafi`I Menjadi Qawl Qadim Dan Qawl Jadid”, Antologi Kajian Islam, seri 1,

Al-Buti, Muhammad Sa’id Ramadan, 1977, Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1977.

Djamil. Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997. Djazuli. Ahmad. “Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia”, dalam Tjun

Surjaman (Edit), Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek), Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya, Cet. I, 1991.

Al-Gazali. Al-Mustasfa, Mesir ; Maktabah Al-Jundiyah, 1971.

Hallaq, Wael B. the Primacy of the Quran in Syatibi Legal Theory, Leiden: Ej-Brill, 1991 Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Husaini, S. Waqar Ahmad, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam (Terj.) Cet. I, Bandung: Pustaka, 1983.

Khudarî Beik, Muhammad, Ushûl al-Fiqh, Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.

Khallâf, Abdul Wahhâb, Mashâdir al-Tasyrî„ al-Islâmî fî Mâ Lâ Nashkh Fîh, Kuwait: Dâr al- Qolam, 1972.

Mas‟ud, Muhammad Khalid, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, alih bahasa Yudian W. Asmin,Cet. 1, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995.

Mas’udi, Masdar F. “Meletakkan Kembali Maslahah Sebagai Acuan Syari’ahJurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an No.3, Vol. VI, 1995.

Mubarok, Jaih, Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Musa, Yusuf, Tarikh al-Fiqh al-Islami, Mesir, Dar-Al-Kitab Al-Arabi, 1958.

Nasution, Harun, “Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam”, dalam M. Yunan Yusuf, et.al. (ed.), Cita dan Citra Muhammadiyah, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.

Nasution, Lahmuddin, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi‟i Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Nuruddin. Amir, Ijtihad Umar Ibn al-Khatab (studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam).

Jakarta; Rajawali Press, Cet. I, 1987.

Qardawi, Yusuf, Awāmil al-Sa‟ah wa al-Murūnah Fi al-Syarī‟ah al-Islamiyah. Kairo ; Dar al- Sahwah Lī al-Nasyar , Cet. I, 1985.

Qardawi, Yusuf, al-Siyasah al-Syar„iyah fi Daw‟ Nusus al-Syari„ah waMaqasidiha, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.

al Qat}t}an, Manaa‟, Maba>hith fi> „ulu>m al Qura>n , Mesir: Maktabah Wahbah, 2000.

Rahmat, Jalaluddin, “Kontroversi sekikat Ijtihad Umar RA” dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (Pengikut). Polemik Reaktualisasi ajaran Islam. Jakarta ; Pustaka Panjimas, Cet. I, 1988.

Rasyid Ridla , Muhammad, Tafsir al-Manar, Juz I, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Saleh, Abdul Mun‟in, Madhhab Syafi‟i; Kajian Konsep al-Maslahah, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.

Syalaby, Muh}ammad Mus}t}afa>, Ta‟li>l al-Ah}ka>m. Beiru>t: Da>r al-Nahd}ah al-

„Arabiyah, 1981.

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001. Sya‟bân, Zakî al-Dîn, Ushûl al- Fiqh al-Islâmî , Mesir: Dâr al-Ta`lîf, 1965.

al Syathibi Abu Ishak, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah. Beirut: Dar al-Ma‟rifah, 1973.

al-Syaukanî, Muhammad, Irsyâd al- Fuhûl Ilâ tahqîq al-Haqq min Ilm al-Ushûl Beirut: Dâr al-Fikr, t.t

„Ulwan, Abdullah Nashih, 1992, Syari‟at Islam yang Abadi, Terjemahan Daud Rasyid, Bandung ; Usamah press

Usman, Muchlis, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Uways, Abdul Halim, Fiqh Statis Dinamis, Bandung: Pustaka Hidayah, 1988.

Zaidan, Abdul Karim, al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh. Baghdad: al-Dâr al-Arâbîyah li al-Tibâ„ah, 1977.

PDF Page:  729-747

Terbit: Juni 2021

BAGIKAN